Choose your model — HYUNDAI

Model Year
04 (5 TON OR LESS) () [DOM]
08EM (5 TON OR LESS) () [DOM]
11 TON 00 () [DOM]
11 TON 96 () [DOM]
11 TON 98 () [DOM]
11 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 00 [GEN] 2001 - b.p
11 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 00 [MES] 2001 - b.p
11 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 96 [GEN] 1996 - b.p
11 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 96 [MES] 1996 - b.p
11 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 98 [GEN] 1997-2000
11 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 98 [MES] 1997-2000
18 TON 02(6X2) () [DOM]
23 TON 00 () [DOM]
23 TON 98 () [DOM]
5 TON 97 () [DOM]
5 TON CLASS TRUCK [GEN] 1991-1997
5 TON CLASS TRUCK [MES] 1991-1997
8 TON 00 () [DOM]
8 TON 98 () [DOM]
8 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 98 [GEN] 1997-2000
8 TON CLASS HEAVY DUTY TRUCK 98 [MES] 1997-2000
ACCENT 00 (INDIA PLANT-GEX) [GEN] 2000 - b.p
ACCENT 00 (INDIA PLANT-GEX) [MES] 2000 - b.p
ACCENT 00 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2000-2013
ACCENT 00 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2000-2015
ACCENT 00 (INDIA) [GEN] 1999 - b.p
ACCENT 00 (MEXICO) [HMA] 2003 - b.p
ACCENT 00 (TURKEY PLANT-MES) [GEN] 2002 - b.p
ACCENT 00 (TURKEY PLANT-MES) [MES] 2002 - b.p
ACCENT 00 (TURKEY) [EUR] 1999 - b.p
ACCENT 00 (TURKEY) [GEN] 1999 - b.p
ACCENT 00 [AUS] 1999 - b.p
ACCENT 00 [GEN] 1999 - b.p
ACCENT 00 [MES] 1999 - b.p
ACCENT 00 [HAC] 1999-2006
ACCENT 00 [HAC] 2000-2005
ACCENT 00 [HMA] 2000-2005
ACCENT 00 [EUR] 2003 - b.p
ACCENT 06 (MEXICO) [HMA] 2006 - b.p
ACCENT 06 (MEXICO) .09 [HMA] 2006 - b.p
ACCENT 06 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2006 - b.p
ACCENT 06 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2006 - b.p
ACCENT 06 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2006 - b.p
ACCENT 06 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2006 - b.p
ACCENT 06 (TURKEY PLANT-TURKEY) .12 [EUR] 2006 - b.p
ACCENT 06 (TURKEY PLANT-TURKEY) .12 [GEN] 2006 - b.p
ACCENT 06 [AUS] 2006 - b.p
ACCENT 06 [CKD] 2006 - b.p
ACCENT 06 [HAC] 2006 - b.p
ACCENT 06 [HMA] 2006 - b.p
ACCENT 06 [MES] 2006 - b.p
ACCENT 06 [HAC] 2006-2006
ACCENT 06 .09 [AUS] 2006 - b.p
ACCENT 06 [HMA] 2006 - b.p
ACCENT 06 [MES] 2006 - b.p
ACCENT 06(TURKEY PLANT-EUR) [CIS] 2006 - b.p
ACCENT 06(TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2006 - b.p
ACCENT 06(TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2006 - b.p
ACCENT 11 () [K1]
ACCENT 11 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2011-2014
ACCENT 11 (MEXICO) [HMA] 2011-2013
ACCENT 11 [AUS] 2011-2014
ACCENT 11 [EUR] 2011-2014
ACCENT 11 [GEN] 2011-2014
ACCENT 11 [HAC] 2011-2014
ACCENT 11 [HMA] 2011-2014
ACCENT 11 [MES] 2011-2014
ACCENT 11/BLUE USA 2011-2017
ACCENT 15 () [K1]
ACCENT 15 [AUS] 2014 - b.p
ACCENT 15 [CKD] 2014 - b.p
ACCENT 15 [EUR] 2014 - b.p
ACCENT 15 [GEN] 2014 - b.p
ACCENT 15 [HAC] 2014 - b.p
ACCENT 15 [MES] 2014 - b.p
ACCENT 15 [HMA] 2014-2017
ACCENT 18 (INDIA PLANT-GEN) [CKD] 2017 - b.p
ACCENT 18 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2017 - b.p
ACCENT 18 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2017 - b.p
ACCENT 18 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2017 - b.p
ACCENT 18 (MEXICO PLANT-CAN) [HAC] 2017 - b.p
ACCENT 18 (MEXICO PLANT-GEN) [GEN] 2017 - b.p
ACCENT 18 (MEXICO PLANT-USA) [HMA] 2017 - b.p
ACCENT 18 (MEXICO PLANT_MEX) [HMA] 2017 - b.p
ACCENT 95 () [DOM]
ACCENT 95 [GEN] 1995-1999
ACCENT 95 [HAC] 1995-1999
ACCENT 95 [HMA] 1995-1999
ACCENT 95 [MES] 1995-1999
ACCENT/EXCEL 1994-1999
ACCENT/PONY 95 [CIS] 1995-1999
ACCENT/PONY 95 [EUR] 1995-1999
ACCENT/SOLARIS 14 (RUSSIA PLANT-MES) [MES] 2015-2016
ACCENT/SOLARIS 17 (RUSSIA PLANT-EUR) 2017 - b.p
ACCENT/SOLARIS 17 (RUSSIA PLANT-EUR) [EUR] 2017 - b.p
ACCENT/SOLARIS 17 (RUSSIA PLANT-EUR) [GEN] 2017 - b.p
ACCENT/VERNA 00 [CIS] 1999 - b.p
ACCENT/VERNA 00 [EUR] 1999 - b.p
ACCENT/VERNA 06 [CIS] 2006 - b.p
ACCENT/VERNA 06 [EUR] 2006 - b.p
ACCENT/VERNA 06 [GEN] 2006 - b.p
ACCENT/VERNA 06 .09 [EUR] 2006 - b.p
ACCENT/VERNA 06 .09 [GEN] 2006 - b.p
AERO CITY 00 () [DOM]
AERO CITY 97 () [DOM]
AERO QUEEN 95 () [DOM]
AERO QUEEN/EXPRESS 00 () [DOM]
AERO QUEEN/EXPRESS 04EM () [DOM]
AERO QUEEN/EXPRESS 04EM [CIS] 2004 - b.p
AERO QUEEN/EXPRESS 04EM [GEN] 2004 - b.p
AERO QUEEN/EXPRESS 04EM [CKD] 2010-2013
AERO QUEEN/EXPRESS 04EM [GEN] 2010-2013
AERO SPACE 00 () [DOM]
AERO SPACE 04EM [CIS] 2004 - b.p
AERO SPACE 04EM [GEN] 2004 - b.p
AERO SPACE 04EM [GEN] 2010-2013
AERO SPACE 04EM: -DEC.2009 () [DOM]
AERO SPACE 04EM: JAN. () [K1]
AERO SPACE 98 () [DOM]
AEROTOWN 97 [CIS] 1996 - b.p
AEROTOWN 97 [GEN] 1996 - b.p
AEROTOWN 97 [MES] 1996 - b.p
AEROTOWN 98 () [DOM]
ASLAN 15 () [K1]
ATOS 01 [GEN] 2001 - b.p
ATOS 01 [MES] 2001 - b.p
ATOS 01 [EUR] 2001-2003
ATOS 98 [EUR] 1997-2000
ATOS 98 [GEN] 1997-2000
ATOS 98 [MES] 1997-2000
ATOS MX 01 (INDONESIA) [GEN] 2005-2006
ATOS PRIME 00 (MEXICO) [HMA] 2000 - b.p
ATOS PRIME 01 (MEXICO) [HMA] 2001 - b.p
ATOS PRIME 01 [GEN] 2001 - b.p
ATOS PRIME 01 [MES] 2001 - b.p
ATOS PRIME 01 [EUR] 2001-2003
ATOS PRIME 06 (MEXICO) [HMA] 2006-2011
ATOS PRIME 06 [CIS] 2006 - b.p
ATOS PRIME 06 [EUR] 2006 - b.p
ATOS PRIME 06 [GEN] 2006 - b.p
ATOS PRIME 06 [MES] 2006 - b.p
ATOS PRIME 06 .12 [EUR] 2006 - b.p
ATOS PRIME 06 [GEN] 2006-2011
ATOS PRIME 06 [MES] 2006-2011
ATOS PRIME 06(MEXICO) [EUR] 2006 - b.p
ATOS PRIME 06(MEXICO) [HMA] 2006 - b.p
ATOS PRIME 99 [CIS] 1999-2000
ATOS PRIME 99 [EUR] 1999-2000
ATOS PRIME 99 [GEN] 1999-2000
ATOS PRIME 99 [MES] 1999-2000
ATOZ 01 () [DOM]
ATOZ 01 [GEN] 2001 - b.p
ATOZ 01 [MES] 2001 - b.p
ATOZ 01 [EUR] 2001-2003
ATOZ 98 () [DOM]
ATOZ 98 [EUR] 1997-2000
ATOZ 98 [GEN] 1997-2000
ATOZ 98 [MES] 1997-2000
ATOZ MX 01 (INDONESIA) [GEN] 2005-2006
ATOZ PRIME 00 (MEXICO) [HMA] 2000 - b.p
ATOZ PRIME 01 (MEXICO) [HMA] 2001 - b.p
ATOZ PRIME 01 [GEN] 2001 - b.p
ATOZ PRIME 01 [MES] 2001 - b.p
ATOZ PRIME 01 [EUR] 2001-2003
ATOZ PRIME 06 (MEXICO) [EUR] 2006 - b.p
ATOZ PRIME 06 (MEXICO) [HMA] 2006 - b.p
ATOZ PRIME 06 (MEXICO) [HMA] 2006-2011
ATOZ PRIME 06 [CIS] 2006 - b.p
ATOZ PRIME 06 [EUR] 2006 - b.p
ATOZ PRIME 06 [GEN] 2006 - b.p
ATOZ PRIME 06 [MES] 2006 - b.p
ATOZ PRIME 06 [GEN] 2006-2011
ATOZ PRIME 06 [MES] 2006-2011
ATOZ PRIME 99 [CIS] 1999-2000
ATOZ PRIME 99 [EUR] 1999-2000
ATOZ PRIME 99 [GEN] 1999-2000
ATOZ PRIME 99 [MES] 1999-2000
AVANTE 11 () [K1]
AVANTE 14 () [K1]
AVANTE 16 () [K1]
AVANTE 19 () [K1]
AVANTE 20 () [K1]
AVANTE 96 () [DOM]
AVANTE HD 06: -OCT.2006 () [DOM]
AVANTE HD 06: NOV. () [K1]
AVANTE HYBRID 09 () [K1]
AVANTE HYBRID 21 () [K1]
AVANTE XD 00 () [DOM]
AZERA 05 [GEN] 2005 - b.p
AZERA 05 [HAC] 2005 - b.p
AZERA 05 [HMA] 2005 - b.p
AZERA 05 [MES] 2005 - b.p
AZERA 05 [HAC] 2005-2006
AZERA 05 [HAC] 2006 - b.p
AZERA 05 [HMA] 2006 - b.p
AZERA 05 [GEN] 2006 - b.p
AZERA 05 [MES] 2006 - b.p
AZERA 11 [EUR] 2011-2014
AZERA 11 [GEN] 2011-2014
AZERA 11 [HMA] 2011-2014
AZERA 11 [MES] 2011-2014
AZERA 15 [GEN] 2014-2016
AZERA 15 [HMA] 2014-2016
AZERA 15 [MES] 2014-2016
AZERA 15 [EUR] 2015-2016
AZERA 17 [MES] 2017 - b.p
BLUE ON 11 () [K1]
CENTENNIAL 01 [GEN] 2000 - b.p
CENTENNIAL 01 [MES] 2000 - b.p
CENTENNIAL 01 [EUR] 2003 - b.p
CENTENNIAL 04 [GEN] 2004 - b.p
CENTENNIAL 04 [MES] 2004 - b.p
CENTENNIAL/EQUUS 08 [EUR] 2008 - b.p
CENTENNIAL/EQUUS 13 [EUR] 2013-2015
CHORUS 90 [CIS] 1991-1998
CHORUS 90 [GEN] 1991-1998
CHORUS 90 [MES] 1991-1998
CHORUS 96 () [DOM]
CLICK 02: -OCT.2006 () [DOM]
CLICK 06: NOV. () [K1]
CM10 (CM) 2009-2012
COUNTY (NQ) 2004 - b.p
COUNTY 20 () [K1]
COUNTY 98 () [DOM]
COUNTY 98 [CIS] 1998 - b.p
COUNTY 98 [GEN] 1998 - b.p
COUNTY 98 [MES] 1998 - b.p
COUPE 01 (JAPAN) [GEN] 2001 - b.p
COUPE 01 [CIS] 2001 - b.p
COUPE 01 [EUR] 2001 - b.p
COUPE 01 [GEN] 2001 - b.p
COUPE 01 [MES] 2001 - b.p
COUPE 07 (JAPAN) [GEN] 2007 - b.p
COUPE 07 [EUR] 2007 - b.p
COUPE 07 [GEN] 2007 - b.p
COUPE 07 [MES] 2007 - b.p
COUPE 2001-2009
COUPE 97 [AUS] 1996-2000
COUPE 97 [EUR] 1996-2000
COUPE 97 [GEN] 1996-2000
COUPE 97 [MES] 1996-2000
COUPE/TIBURON 1996-2000
COUPE/TIBURON 2001-2006
COUPE/TIBURON 2007-2009
CRETA 16 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2016 - b.p
CRETA 16 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2015 - b.p
CRETA 16 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2015 - b.p
CRETA 16 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2015 - b.p
CRETA 17 (BRAZIL PLANT) [GEN] 2017 - b.p
CRETA 17 (BRAZIL PLANT_GEN) [GEN] 2017 - b.p
CRETA 17 (RUSSIA PLANT-EUR) [EUR] 2016 - b.p
CRETA 17 (RUSSIA PLANT-EUR) [GEN] 2016 - b.p
CRETA 18 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2018 - b.p
CRETA 18 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2018 - b.p
CRETA 18 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2018 - b.p
CRETA 18 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2018 - b.p
E-AEROTOWN 04EM () [DOM]
E-AEROTOWN 04EM [CIS] 2004 - b.p
E-AEROTOWN 04EM [GEN] 2004 - b.p
E-AEROTOWN 04EM [MES] 2004 - b.p
E-AEROTOWN 04EM [AUS] 2009 - b.p
E-AEROTOWN 04EM [AUS] 2010-2013
E-AEROTOWN 04EM [GEN] 2010-2017
E-AEROTOWN 08EM () [K1]
E-AEROTOWN 08EM: -DEC.2009 () [DOM]
E-AEROTOWN 08EM: JAN. () [K1]
E-COUNTY 04EM () [DOM]
E-COUNTY 04EM [CIS] 2004 - b.p
E-COUNTY 04EM [GEN] 2004 - b.p
E-COUNTY 04EM [MES] 2004 - b.p
E-COUNTY 04EM [CKD] 2010 - b.p
E-COUNTY 04EM [GEN] 2010 - b.p
E-COUNTY 04EM [MES] 2010 - b.p
E-COUNTY 08EM () [K1]
E-COUNTY 08EM: -DEC.2009 () [DOM]
E-COUNTY 08EM: JAN. () [K1]
E-MIGHTY 08EM NARROW () [K1]
E-MIGHTY 08EM NARROW: -FEB.2010 () [DOM]
E-MIGHTY 08EM NARROW: MAR. () [K1]
E-MIGHTY 08EM WIDE () [K1]
E-MIGHTY 08EM WIDE: -FEB.2010 () [DOM]
E-MIGHTY 08EM WIDE: MAR: () [K1]
E-MIGHTY/MIGHT 04EM () [DOM]
ELANTRA 00 (INDIA) [GEN] 2004 - b.p
ELANTRA 00 (JAPAN) [GEN] 2000 - b.p
ELANTRA 00 [AUS] 2000 - b.p
ELANTRA 00 [GEN] 2000 - b.p
ELANTRA 00 [MES] 2000 - b.p
ELANTRA 00 [HAC] 2000-2006
ELANTRA 00 [HAC] 2001 - b.p
ELANTRA 00 [HMA] 2001 - b.p
ELANTRA 06 [AUS] 2006 - b.p
ELANTRA 06 [CKD] 2006 - b.p
ELANTRA 06 [EUR] 2006 - b.p
ELANTRA 06 [HAC] 2006 - b.p
ELANTRA 06 [HMA] 2006 - b.p
ELANTRA 06 [MES] 2006 - b.p
ELANTRA 06 [HAC] 2006-2006
ELANTRA 06 .10 [AUS] 2006 - b.p
ELANTRA 06 .10 [EUR] 2006 - b.p
ELANTRA 06 .10 [HMA] 2006 - b.p
ELANTRA 06 .10 [MES] 2006 - b.p
ELANTRA 11 [AUS] 2011-2013
ELANTRA 11 [CKD] 2011-2013
ELANTRA 11 [EUR] 2011-2013
ELANTRA 11 [GEN] 2011-2013
ELANTRA 11 [HMA] 2011-2013
ELANTRA 11 [MES] 2011-2013
ELANTRA 11 [HAC] 2012-2013
ELANTRA 11(ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2010-2013
ELANTRA 11(ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2010-2013
ELANTRA 13 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2012-2016
ELANTRA 14 (ALABAMA PLANT-EUR) [EUR] 2014-2015
ELANTRA 14 [AUS] 2013-2015
ELANTRA 14 [CKD] 2013-2015
ELANTRA 14 [EUR] 2013-2015
ELANTRA 14 [GEN] 2013-2015
ELANTRA 14 [HAC] 2013-2015
ELANTRA 14 [HMA] 2013-2015
ELANTRA 14 [MES] 2013-2015
ELANTRA 14(ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2013-2015
ELANTRA 14(ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2013-2015
ELANTRA 16 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2016 - b.p
ELANTRA 16 (ALABAMA PLANT-EUR) [EUR] 2016 - b.p
ELANTRA 16 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [AUS] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [CKD] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [EUR] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [GEN] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [HAC] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [HMA] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [MES] 2015 - b.p
ELANTRA 16 [EUR] 2016 - b.p
ELANTRA 16 [GEN] 2016-2018
ELANTRA 17 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2016 - b.p
ELANTRA 17 [HAC] 2017 - b.p
ELANTRA 17 [HMA] 2017 - b.p
ELANTRA 91 [GEN] 1990-1995
ELANTRA 91 [MES] 1990-1995
ELANTRA 91 [HAC] 1992-1995
ELANTRA 91 [HMA] 1992-1995
ELANTRA 94 () [DOM]
ELANTRA 96 [GEN] 1996-2000
ELANTRA 96 [HAC] 1996-2000
ELANTRA 96 [HMA] 1996-2000
ELANTRA 96 [MES] 1996-2000
ELANTRA GT 15 [HMA] 2014-2017
ELANTRA GT [HAC] 2012-2015
ELANTRA GT [HAC] 2015-2017
ELANTRA TOURING 07 [HAC] 2007 - b.p
ELANTRA TOURING 07 [HMA] 2007 - b.p
ELANTRA/AVANTE 06 [CKD] 2006 - b.p
ELANTRA/AVANTE 06 [GEN] 2006 - b.p
ELANTRA/AVANTE 06 [GEN] 2006 - b.p
ELANTRA/LANTRA 00 [CIS] 2000 - b.p
ELANTRA/LANTRA 00 [EUR] 2000 - b.p
ELANTRA/LANTRA 91 [CIS] 1990-1995
ELANTRA/LANTRA 91 [EUR] 1990-1995
ELANTRA/LANTRA 96 [CIS] 1996-2000
ELANTRA/LANTRA 96 [EUR] 1996-2000
ENTOURAGE 06 [HAC] 2006 - b.p
ENTOURAGE 06 [HAC] 2006-2006
ENTOURAGE 06 [HAC] 2007 - b.p
ENTOURAGE 06 [HMA] 2007 - b.p
ENTOURAGE 06 .10 [HAC] 2006 - b.p
ENTOURAGE 06 .10 [HMA] 2006 - b.p
EON 11 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2011 - b.p
EON 11 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2011 - b.p
EON 11 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2011-2017
EQ900 16 () [K1]
EQUUS (BH) 2009-2016
EQUUS 01: -OCT.2006 () [DOM]
EQUUS 04: NOV. () [K1]
EQUUS 08 () [K1]
EQUUS 08 [HAC] 2010 - b.p
EQUUS 08 [HMA] 2010 - b.p
EQUUS 13 () [K1]
EQUUS 99 () [DOM]
EQUUS 99 [MES] 2000 - b.p
EQUUS/CENTENNIAL 08 [GEN] 2008 - b.p
EQUUS/CENTENNIAL 08 [MES] 2008 - b.p
EQUUS/CENTENNIAL 13 [GEN] 2013-2015
EQUUS/CENTENNIAL 13 [HAC] 2013-2015
EQUUS/CENTENNIAL 13 [HMA] 2013-2015
EQUUS/CENTENNIAL 13 [MES] 2013-2015
EXCEL [HMA] 1985-1990
EXCEL [HAC] 1987-1989
EXCEL 89 [AUS] 1990-1994
EXCEL 89 [GEN] 1990-1994
EXCEL 89 [HAC] 1990-1994
EXCEL 89 [HMA] 1990-1994
EXCEL 89 [MES] 1990-1994
EXCEL 94 [AUS] 1995-1999
EXCEL/PONY 89 [EUR] 1989-1994
EXCEL/PONY EXCEL [AUS] 1987-1989
EXCEL/PONY EXCEL [EUR] 1987-1989
EXCEL/PONY EXCEL [GEN] 1987-1989
EXCEL/PONY EXCEL [MES] 1987-1989
G70 17 () [K1]
G70 17 [MES] 2017 - b.p
G70 17 [AUS] 2018 - b.p
G70 17 [EUR] 2018 - b.p
G70 17 [HAC] 2018 - b.p
G70 17 [HMA] 2018 - b.p
G80 16 () [K1]
G80 16 [EUR] 2016 - b.p
G80 16 [MES] 2016 - b.p
G80 16 [EUR] 2017 - b.p
G80 16 [GEN] 2017 - b.p
G80 16 [HAC] 2017 - b.p
G80 16 [HMA] 2017 - b.p
G80 20 () [K1]
G90 16 [GEN] 2016 - b.p
G90 16 [HAC] 2016 - b.p
G90 16 [HMA] 2016 - b.p
G90 16 [MES] 2016 - b.p
G90 19 () [K1]
G90/GENESIS 16 [EUR] 2016 - b.p
GALLOPER 90 [DOM] 2005-2003
GALLOPER 90: - () [DOM]
GALLOPER 90: () [DOM]
GALLOPER II/INNOVATION 00 [CIS] 2000-2003
GALLOPER II/INNOVATION 00 [EUR] 2000-2003
GALLOPER INNOVATION 98 () [DOM]
GALLOPER/GALLOPER II/INNOVATION 00 [GEN] 2000-2003
GALLOPER/GALLOPER II/INNOVATION 00 [MES] 2000-2003
GENESIS 07 () [K1]
GENESIS 07 [EUR] 2008-2013
GENESIS 07 [HAC] 2008-2013
GENESIS 07 [MES] 2008-2013
GENESIS 07 [HAC] 2008-2014
GENESIS 07 [HMA] 2008-2014
GENESIS 14 () [K1]
GENESIS 14 [EUR] 2013-2016
GENESIS 14 [AUS] 2014-2016
GENESIS 14 [GEN] 2014-2016
GENESIS 14 [HAC] 2014-2016
GENESIS 14 [MES] 2014-2016
GENESIS 14 [HMA] 2014-2017
GENESIS 2007-2013
GENESIS COUPE 08 () [K1]
GENESIS COUPE 08 [EUR] 2008 - b.p
GENESIS COUPE 08 [HAC] 2008 - b.p
GENESIS COUPE 08 [HMA] 2008 - b.p
GENESIS COUPE 08 [MES] 2008 - b.p
GENESIS COUPE 12 () [K1]
GENESIS COUPE 12 [EUR] 2011-2015
GENESIS COUPE 12 [MES] 2011-2015
GENESIS COUPE 12 [GEN] 2011-2016
GENESIS COUPE 12 [HAC] 2012-2016
GENESIS COUPE 12 [HMA] 2012-2016
GENESIS COUPE/ROHENS COUPE 08 [GEN] 2008 - b.p
GENESIS/ROHENS 07 [GEN] 2008-2014
GETZ 02 [AUS] 2002 - b.p
GETZ 02 [CIS] 2002 - b.p
GETZ 02 [EUR] 2002 - b.p
GETZ 02 [GEN] 2002 - b.p
GETZ 02 [MES] 2002 - b.p
GETZ 05 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2004 - b.p
GETZ 05 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2005 - b.p
GETZ 06 [AUS] 2006 - b.p
GETZ 06 [EUR] 2006 - b.p
GETZ 06 [MES] 2006 - b.p
GETZ 07 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2007 - b.p
GETZ 07 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2007 - b.p
GETZ/CLICK 02 [GEN] 2002 - b.p
GETZ/CLICK 06 [GEN] 2006 - b.p
GLOBAL 900 08EM: -DEC.2009 () [DOM]
GLOBAL 900/GREEN CITY 08EM: JAN. () [K1]
GRACE 95 () [DOM]
GRAND I10 14 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2014 - b.p
GRAND I10 14 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2013-2017
GRAND I10 14 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2013 - b.p
GRAND I10 14 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2013-2017
GRAND I10 17 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2017 - b.p
GRAND I10 17 (INDIA PLANT-GEN) [CKD] 2016 - b.p
GRAND I10 17 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2016 - b.p
GRAND I10 17 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2016 - b.p
GRAND I10 17 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2017 - b.p
GRAND SANTA FE 13 [EUR] 2013-2016
GRAND SANTA FE 13 [GEN] 2013-2016
GRAND SANTA FE 13 [MES] 2013-2016
GRAND SANTA FE 16 [EUR] 2016 - b.p
GRAND SANTA FE 16 [GEN] 2016 - b.p
GRAND STAREX 07 () [K1]
GRAND STAREX 07 () [K1]
GRAND STAREX 15 () [K1]
GRAND STAREX 18 () [K1]
GRAND STAREX 18 () [K1]
GRANDEUR 05 (JAPAN) [GEN] 2005 - b.p
GRANDEUR 05 (JAPAN) .10 [GEN] 2006 - b.p
GRANDEUR 05 [AUS] 2005 - b.p
GRANDEUR 05 [CIS] 2005 - b.p
GRANDEUR 05 [EUR] 2005 - b.p
GRANDEUR 05 .10 [AUS] 2006 - b.p
GRANDEUR 05 .10 [EUR] 2006 - b.p
GRANDEUR 17 () [K1]
GRANDEUR 20 () [K1]
GRANDEUR 99 [CIS] 1998 - b.p
GRANDEUR 99 [EUR] 1998 - b.p
GRANDEUR 99 [GEN] 1998 - b.p
GRANDEUR 99 [MES] 1998 - b.p
GRANDEUR HG 11 () [K1]
GRANDEUR HG 15 () [K1]
GRANDEUR HYBRID 14 () [K1]
GRANDEUR HYBRID 17 () [K1]
GRANDEUR HYBRID 20 () [K1]
GRANDEUR TG 05: -OCT.2006 () [DOM]
GRANDEUR TG 05: NOV. () [K1]
GRANDEUR XG 99 () [DOM]
GRANDEUR/AZERA 17 [EUR] 2017 - b.p
GRANDEUR/AZERA 17 [GEN] 2017 - b.p
GRANDEUR/DYNASTY 92 () [DOM]
GV80 20 () [K1]
H-1 02 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2002 - b.p
H-1 02 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2002-2007
H-1 02 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2002-2007
H-1 02 (TURKEY PLANT-MES) [MES] 2002 - b.p
H-1 02 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2002 - b.p
H-1 02 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2002 - b.p
H-1 02 (TURKEY PLANT-TURKEY) .12 [EUR] 2006 - b.p
H-1 02 (TURKEY PLANT-TURKEY) .12 [GEN] 2006 - b.p
H-1 02 [CIS] 2001 - b.p
H-1 02 [EUR] 2001 - b.p
H-1 02 [GEN] 2001 - b.p
H-1 02 [MES] 2001 - b.p
H-1 04 [EUR] 2004 - b.p
H-1 04 [GEN] 2004 - b.p
H-1 04 [MES] 2004 - b.p
H-1 07 [AUS] 2007-2015
H-1 07 [CKD] 2007-2015
H-1 07 [EUR] 2007-2015
H-1 07 [GEN] 2007-2015
H-1 07 [MES] 2007-2015
H-1 07MY (MEXICO) [HMA] 2009-2013
H-1 15 [AUS] 2015 - b.p
H-1 15 [EUR] 2015 - b.p
H-1 15 [GEN] 2015 - b.p
H-1 15 [MES] 2015 - b.p
H-1 18 [AUS] 2018 - b.p
H-1 18 [EUR] 2018 - b.p
H-1 18 [GEN] 2018 - b.p
H-1 18 [MES] 2018 - b.p
H-1 98 [EUR] 1996-2000
H-1 98 [GEN] 1996-2000
H-1 98 [MES] 1996-2000
H-1/GRAND STAREX 15 [CKD] 2015 - b.p
H-1/GRAND STAREX 15 [GEN] 2015 - b.p
H-1/GRAND STAREX 18 [GEN] 2018 - b.p
H-1/STAREX (A1) 1997-2007
H-100 04 (MEXICO) [HMA] 2004 - b.p
H-100 04 (MEXICO) [HMA] 2006 - b.p
H-100 04 (TRUCK) [GEN] 2004 - b.p
H-100 04 (TRUCK) [MES] 2004 - b.p
H-100 04 (TRUCK) .10 [GEN] 2006 - b.p
H-100 04 (TRUCK) [CKD] 2004-2016
H-100 04 (TRUCK) [GEN] 2004-2016
H-100 04 (TRUCK) [MES] 2004-2016
H-100 04 (TRUCK) [MES] 2006 - b.p
H-100 04 (TRUCK) [CKD] 2010 - b.p
H-100 04 [CIS] 2004 - b.p
H-100 04 [EUR] 2004 - b.p
H-100 04 .10 [EUR] 2006 - b.p
H-100 04 [EUR] 2004-2016
H-100 17 (TRUCK) [GEN] 2016 - b.p
H-100 17 (TRUCK) [MES] 2017-2017
H-100 [CKD] 2004-2016
H100 (AU TRUCK) 1997-2004
H100 (HR) 2009 - b.p
H100 17 [CKD] 2017 - b.p
H100 17 [EUR] 2017 - b.p
H100 94 (MINI BUS) [CIS] 1993 - b.p
H100 94 (MINI BUS) [EUR] 1993 - b.p
H100 94 (MINI BUS) [GEN] 1993 - b.p
H100 94 (MINI BUS) [MES] 1993 - b.p
H100 94 (TRUCK) [EUR] 1993-1997
H100 94 (TRUCK) [GEN] 1993-1997
H100 94 (TRUCK) [MES] 1993-1997
H100 96 (TRUCK) [GEN] 1997 - b.p
H100 96 (TRUCK) [MES] 1997 - b.p
H100 96 (TRUCK) [CIS] 1997-2001
H100 96 (TRUCK) [EUR] 1997-2001
H100 96 (TRUCK-MEXICO) [HMA] 1996 - b.p
H100 99 (TRUCK-MALAYSIA) [GEN] 1999 - b.p
H350 (BUS/VAN) 14 (TURKEY PLANT-EUROPE) [EUR] 2015 - b.p
H350 (BUS/VAN) 14 (TURKEY PLANT-EUROPE) [GEN] 2015 - b.p
H350 (BUS/VAN) 14 (TURKEY PLANT-RUS) [CIS] 2014-2017
H350 (BUS/VAN) 14 (TURKEY PLANT-RUS) [EUR] 2014-2017
H350 (TRUCK) 14 (TURKEY PLANT-EUROPE) [EUR] 2015 - b.p
H350 (TRUCK) 14 (TURKEY PLANT-EUROPE) [GEN] 2015 - b.p
H350 (TRUCK) 14 (TURKEY PLANT-RUSSIA) [CIS] 2015-2015
H350 (TRUCK) 14 (TURKEY PLANT-RUSSIA) [EUR] 2015-2015
H350 (TRUCK) 14 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2015 - b.p
H350 (TRUCK) 14 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2015 - b.p
HB20 12 [GEN] 2012-2015
HB20 16 [GEN] 2015 - b.p
HB20/HB20S 16 [GEN] 2016 - b.p
HD-50 (UE) 2010 - b.p
HD-65/HD-72 (UB) 1998 - b.p
HD120 04 [EUR] 2011 - b.p
HD120 04EM [CIS] 2004 - b.p
HD120 04EM [GEN] 2004 - b.p
HD120 04EM [MES] 2004 - b.p
HD120 04EM [GEN] 2010 - b.p
HD120 04EM [MES] 2010 - b.p
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [CIS] 2004 - b.p
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [GEN] 2004 - b.p
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [MES] 2004 - b.p
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [GEN] 2010 - b.p
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [MES] 2010 - b.p
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [GEN] 2010-2017
HD160/HD170/HD450/HD500/HD600 04EM [MES] 2010-2017
HD250/HD260/HD270/HD700/HD1000 04EM [GEN] 2004 - b.p
HD250/HD260/HD270/HD700/HD1000 04EM [MES] 2004 - b.p
HD250/HD260/HD270/HD700/HD1000 04EM [GEN] 2010-2017
HD250/HD260/HD270/HD700/HD1000 04EM [MES] 2010-2017
HD250/HD350 92 [CIS] 1992-1998
HD250/HD350 92 [GEN] 1992-1998
HD250/HD350 92 [MES] 1992-1998
HD310/HD320/HD370/HD380 04EM [GEN] 2004 - b.p
HD310/HD320/HD370/HD380 04EM [GEN] 2010 - b.p
HD320/HD370 04EM [MES] 2006 - b.p
HD35 [EUR] 2014 - b.p
HD35/HD45/HD65/HD75 08EM [AUS] 2008 - b.p
HD35/HD50/HD65 08 [CKD] 2010 - b.p
HD35/HD50/HD65 08 [GEN] 2010 - b.p
HD35/HD65 08 [CKD] 2010 - b.p
HD35/HD65 08 [EUR] 2010 - b.p
HD35/HD65/HD72/HD75 04EM [EUR] 2004 - b.p
HD35/HD75 08EM [EUR] 2008 - b.p
HD35L/HD36L 17 [EUR] 2017 - b.p
HD35L/HD36L/HD38L 17 [CKD] 2017 - b.p
HD35L/HD36L/HD38L 17 [GEN] 2017 - b.p
HD45/HD46/HD65/HD72/HD78 04EM [MES] 2004 - b.p
HD45/HD46/HD65/HD72/HD78 04EM [MES] 2010 - b.p
HD45/HD46/HD65/HD72/HD78 04EM [MES] 2010 - b.p
HD45/HD65 08 (SPAIN) [EUR] 2010-2012
HD45/HD65/HD72/HD78 04EM [CIS] 2004 - b.p
HD45/HD65/HD72/HD78 04EM [GEN] 2004 - b.p
HD45/HD65/HD72/HD78 04EM [CKD] 2010 - b.p
HD45/HD65/HD72/HD78 04EM [GEN] 2010 - b.p
HD45/HD65/HD75 08 [AUS] 2010-2016
HD45/HD65/HD75 08 [AUS] 2012-2014
HD500 04 [EUR] 2010-2013
HD500 04 [EUR] 2010-2015
HD59/HD60/HD65/HD72 98 [CIS] 1998 - b.p
HD59/HD60/HD65/HD72 98 [GEN] 1998 - b.p
HD65/HD72 98 [MES] 1998 - b.p
HLD150 (UB) 1998 - b.p
HLD150 [HAC] 1998 - b.p
HLD150 [HMA] 1998 - b.p
I10 (INDIA PLANT) [MES] 2008 - b.p
I10 07 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2007 - b.p
I10 07 (INDIA PLANT-EUR) [GEN] 2007 - b.p
I10 07 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2007 - b.p
I10 07 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2007 - b.p
I10 07 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2010 - b.p
I10 11 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2011-2016
I10 11 (INDIA PLANT-EUR) [GEN] 2011-2016
I10 11 (INDIA PLANT-EUR) [HMA] 2011-2016
I10 11 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2011-2016
I10 11 (INDIA PLANT-GEN) [HMA] 2011-2016
I10 11 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2010-2016
I10 11 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2011-2016
I10 11 (INDIA PLANT-MEXICO) [GEN] 2011-2013
I10 11 (INDIA PLANT-MEXICO) [HMA] 2011-2013
I10 14 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2013-2016
I10 14 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2013-2016
I10 14 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2013-2016
I10 14 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2013-2016
I10 17 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2016 - b.p
I10 17 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2016 - b.p
I10 17 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2016 - b.p
I10 17 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2016 - b.p
I20 08 (INDIA PLANT-AUS) [AUS] 2008 - b.p
I20 08 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2008 - b.p
I20 08 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2008 - b.p
I20 08 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2008 - b.p
I20 10 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2010 - b.p
I20 10 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2010 - b.p
I20 10 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2010 - b.p
I20 12 (INDIA PLANT-AUS) [AUS] 2012-2015
I20 12 (INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2012-2014
I20 12 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2012-2015
I20 12 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2012-2014
I20 12 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2012-2015
I20 12 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2012-2014
I20 12 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2012-2014
I20 12 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2012-2014
I20 15 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2014 - b.p
I20 15 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2014 - b.p
I20 15 (INDIA PLANT-MES) [MES] 2017-2017
I20 15 (TURKEY PLANT-EUROPE) [EUR] 2014 - b.p
I20 15 (TURKEY PLANT-EUROPE) [GEN] 2014 - b.p
I20 15 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2014 - b.p
I20 15 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2014 - b.p
I20 18 (INDIA PLANT-GEN) [GEN] 2018 - b.p
I20 18 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2018 - b.p
I20 18 (TURKEY PLANT-EUROPE) [EUR] 2018 - b.p
I20 18 (TURKEY PLANT-EUROPE) [GEN] 2018 - b.p
I20 18 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2018 - b.p
I20 18 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2018 - b.p
I30 12 () [K1]
I30 12 (CZECH PLANT-AUS) [AUS] 2012-2015
I30 12 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2012-2015
I30 12 (CZECH PLANT-EUR) [GEN] 2012-2015
I30 12 (CZECH PLANT-RUS) [CIS] 2012-2014
I30 12 (CZECH PLANT-RUS) [EUR] 2012-2014
I30 12 [AUS] 2012-2014
I30 12 [HMA] 2012-2014
I30 12 [MES] 2012-2014
I30 12 [GEN] 2012-2015
I30 15 () [K1]
I30 15 [GEN] 2014-2015
I30 15 [AUS] 2014-2017
I30 15 [GEN] 2014-2017
I30 15 [MES] 2015-2016
I30 16 (CZECH PLANT-AUS) [AUS] 2015-2016
I30 16 (CZECH PLANT-RUS) [CIS] 2015-2016
I30 16 (CZECH PLANT-RUS) [EUR] 2015-2016
I30 16(CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2015-2017
I30 17 () [K1]
I30 17 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2016 - b.p
I30 17 (CZECH PLANT-RUS) [CIS] 2017 - b.p
I30 17 (CZECH PLANT-RUS) [EUR] 2017 - b.p
I30 17 [AUS] 2017 - b.p
I30 17 [GEN] 2017 - b.p
I30 17 [MES] 2017 - b.p
I30 N 18 (CZECH PLANT-AUS) [AUS] 2017 - b.p
I30 N 18 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2017 - b.p
I30/ELANTRA 12 [GEN] 2012-2014
I30/I30CW 07 () [K1]
I30/I30CW 07 (JAPAN) [GEN] 2007 - b.p
I30/I30CW 07 [AUS] 2007 - b.p
I30/I30CW 07 [EUR] 2007 - b.p
I30/I30CW 07 [GEN] 2007 - b.p
I30/I30CW 07 [CKD] 2008 - b.p
I30/I30CW 07 [GEN] 2008 - b.p
I30/I30CW 07 [MES] 2008 - b.p
I30/I30CW 09 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2009 - b.p
I40 12 () [K1]
I40 12 [AUS] 2011-2015
I40 12 [EUR] 2011-2015
I40 12 [GEN] 2011-2015
I40 12 [MES] 2011-2015
I40 15 () [K1]
I40 15 [AUS] 2015 - b.p
I40 15 [EUR] 2015 - b.p
I40 15 [MES] 2015-2016
I40 15 [GEN] 2015-2017
I40 18 () [K1]
I45 10 [AUS] 2010-2014
IONIQ ELECTRIC 16 () [K1]
IONIQ ELECTRIC 19 () [K1]
IONIQ ELECTRIC [EUR] 2016 - b.p
IONIQ ELECTRIC [GEN] 2016 - b.p
IONIQ ELECTRIC [HMA] 2016 - b.p
IONIQ ELECTRIC [HAC] 2017 - b.p
IONIQ HYBRID 16 () [K1]
IONIQ HYBRID 16 [EUR] 2016 - b.p
IONIQ HYBRID 16 [GEN] 2016 - b.p
IONIQ HYBRID 16 [HAC] 2016 - b.p
IONIQ HYBRID 16 [HMA] 2016 - b.p
IONIQ HYBRID 16 [MES] 2017 - b.p
IONIQ HYBRID 16 [AUS] 2017-2017
IONIQ HYBRID 19 () [K1]
IX20 11 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2011-2015
IX20 16 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2015 - b.p
IX35 10 (CZECH PLANT-AUS) [AUS] 2012-2013
IX35 10 [AUS] 2010-2013
IX35 11 (CZECH PLANT-MES) [MES] 2013-2013
IX35 14 (CZECH PLANT-AUS) [AUS] 2013-2015
IX35 14 (CZECH PLANT-MES) [MES] 2013-2015
IX35 14 [AUS] 2013-2015
IX35 14 [CKD] 2015 - b.p
IX35 FUEL CELL 12 [EUR] 2013-2017
IX35/TUCSON 10 (SLOVAKIA PLANT-EUR) [EUR] 2010 - b.p
IX35/TUCSON 10 [CKD] 2009-2013
IX35/TUCSON 10 [EUR] 2009-2013
IX35/TUCSON 10 [GEN] 2009-2013
IX35/TUCSON 10 [MES] 2009-2013
IX35/TUCSON 11 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2011-2013
IX35/TUCSON 11 (CZECH PLANT-EUR) [GEN] 2011-2013
IX35/TUCSON 14 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2013-2015
IX35/TUCSON 14 [CKD] 2013-2015
IX35/TUCSON 14 [EUR] 2013-2015
IX35/TUCSON 14 [GEN] 2013-2015
IX35/TUCSON 14 [MES] 2013-2015
IX35/TUCSON 15 [EUR] 2015-2018
IX35/TUCSON 16 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2015-2018
IX55 07 [EUR] 2007-2013
IX55 07 [GEN] 2007-2013
KAUAI 18 [EUR] 2017 - b.p
KAUAI ELECTRIC 19 [EUR] 2018 - b.p
KONA 18 () [K1]
KONA 18 [AUS] 2017 - b.p
KONA 18 [HMA] 2017 - b.p
KONA 18 [GEN] 2018 - b.p
KONA 18 [HAC] 2018 - b.p
KONA 18 [MES] 2018 - b.p
KONA ELECTRIC 19 () [K1]
KONA ELECTRIC 19 [EUR] 2018 - b.p
KONA HYBRID 19 () [K1]
KONA/KAUAI 18 [EUR] 2017 - b.p
LANTRA 91 [AUS] 1990-1995
LANTRA 96 [AUS] 1996-2000
LAVITA 01 [AUS] 2001 - b.p
LAVITA 01: -OCT.2006 () [DOM]
LAVITA 06: NOV. () [K1]
LIBERO 00 [CIS] 2000 - b.p
LIBERO 00 [EUR] 2000 - b.p
LIBERO 00 .10 [EUR] 2006 - b.p
LIBERO 00: -OCT.2006 () [DOM]
LIBERO 00: NOV. () [K1]
MARCIA 95 () [DOM]
MATRIX 01 [CIS] 2001 - b.p
MATRIX 01 [EUR] 2001 - b.p
MATRIX 01 [GEN] 2001 - b.p
MATRIX 01 [MES] 2001 - b.p
MATRIX 01 [EUR] 2006 - b.p
MATRIX 06 [GEN] 2006 - b.p
MATRIX 06 [MES] 2006 - b.p
MATRIX 08 (TURKEY PLANT-MES) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX 08 (TURKEY PLANT-MES) [MES] 2008 - b.p
MATRIX 08 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2008 - b.p
MATRIX 08 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX 09 (TURKEY PLANT-MES) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX 09 (TURKEY PLANT-MES) [MES] 2008 - b.p
MATRIX 09 (TURKEY PLANT-TURKEY) [EUR] 2008 - b.p
MATRIX 09 (TURKEY PLANT-TURKEY) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX/LAVITA (BE) 2001-2006
MATRIX/LAVITA 08 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2008 - b.p
MATRIX/LAVITA 08 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX/LAVITA 08 (TURKEY PLANT-GEN) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX/LAVITA 09 (TURKEY PLANT-EUR) [EUR] 2008 - b.p
MATRIX/LAVITA 09 (TURKEY PLANT-EUR) [GEN] 2008 - b.p
MATRIX/LAVITA 09 (TURKEY PLANT-GEN) [GEN] 2008 - b.p
MAXCRUZ 13 () [K1]
MAXCRUZ 16 () [K1]
MEGA TRUCK 04EM () [DOM]
MEGA TRUCK 08EM () [K1]
MEGA TRUCK 08EM: -FEB.2010 () [DOM]
MEGA TRUCK 08EM: MAR. () [K1]
MIGHTY (UD) 2004 - b.p
MIGHTY 15 () [K1]
MIGHTY 15 [AUS] 2015 - b.p
MIGHTY 15 [EUR] 2015 - b.p
MIGHTY 15 [GEN] 2015 - b.p
MIGHTY 15 [MES] 2015 - b.p
MIGHTY 15 [AUS] 2016 - b.p
MIGHTY 15 [GEN] 2016 - b.p
MIGHTY 95 () [DOM]
MIGHTY II 98 () [DOM]
MIGHTY NARROW 08EM [GEN] 2015 - b.p
NEW PONY [EUR] 1982-1986
NEW PONY [GEN] 1982-1986
NEW PONY [HAC] 1982-1986
NEW PONY [MES] 1982-1986
NEW POWER TRACTOR 04 6X2 04(6X2) () [DOM]
NEW POWER TRUCK 04EM 4X2: -FEB.2010 () [DOM]
NEW POWER TRUCK 04EM 6X4 () [K1]
NEW POWER TRUCK 04EM 6X4: -FEB.2010 () [DOM]
NEW POWER TRUCK 04EM 8X4/10X4 () [DOM]
NEW POWER TRUCK 04EM(4X2): MAR. () [K1]
NEW POWER TRUCK 04EM(6X4): MAR. () [K1]
NEW SUPER AEROCITY 04EM () [DOM]
NEW SUPER AEROCITY 08EM: -DEC.2007 () [DOM]
NEW SUPER AEROCITY 08EM: JAN. () [K1]
NEXO 18 () [K1]
NEXO 18 [EUR] 2018 - b.p
PALISADE 19 () [K1]
PORTER 96 () [DOM]
PORTER II 04 () [K1]
PORTER II 04: -OCT.2006 () [DOM]
PORTER II 04: NOV. () [K1]
PORTER II 17 () [K1]
PORTER II 20 () [K1]
PORTER II 20 ELECTRIC () [K1]
SANTA FE 00 () [DOM]
SANTA FE 00 (JAPAN) [GEN] 2000 - b.p
SANTA FE 00 [AUS] 2000 - b.p
SANTA FE 00 [CIS] 2000 - b.p
SANTA FE 00 [EUR] 2000 - b.p
SANTA FE 00 [GEN] 2000 - b.p
SANTA FE 00 [MES] 2000 - b.p
SANTA FE 00 [HAC] 2000-2006
SANTA FE 00 [HAC] 2001-2006
SANTA FE 00 [HMA] 2001-2006
SANTA FE 06 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2006 - b.p
SANTA FE 06 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2006-2006
SANTA FE 06 (ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2007 - b.p
SANTA FE 06 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2007 - b.p
SANTA FE 06 (ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2007-2010
SANTA FE 06 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2007-2010
SANTA FE 06 [AUS] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [CIS] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [CKD] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [EUR] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [GEN] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [HAC] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [HMA] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [MES] 2006 - b.p
SANTA FE 06 .09 [AUS] 2006 - b.p
SANTA FE 06 .09 [GEN] 2006 - b.p
SANTA FE 06 [HAC] 2007 - b.p
SANTA FE 06 [HMA] 2007 - b.p
SANTA FE 06: -SEP.2006 () [DOM]
SANTA FE 06: SEP. () [K1]
SANTA FE 10 () [K1]
SANTA FE 10 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2009-2010
SANTA FE 10 (ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2009-2010
SANTA FE 10 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2009-2010
SANTA FE 10 (GEORGIA PLANT-CAN) [HAC] 2009-2012
SANTA FE 10 [AUS] 2010 - b.p
SANTA FE 10 [CKD] 2010 - b.p
SANTA FE 10 [EUR] 2010 - b.p
SANTA FE 10 [GEN] 2010 - b.p
SANTA FE 10 [HMI] 2010 - b.p
SANTA FE 10 [MES] 2010 - b.p
SANTA FE 11(GEORGIA PLANT-USA) [HMA] 2010 - b.p
SANTA FE 12 () [K1]
SANTA FE 12 (GEORGIA PLANT-CAN) [HAC] 2012-2016
SANTA FE 12 (GEORGIA PLANT-USA) [HMA] 2012-2016
SANTA FE 12 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2011-2013
SANTA FE 12 [AUS] 2012-2015
SANTA FE 12 [CKD] 2012-2015
SANTA FE 12 [EUR] 2012-2015
SANTA FE 12 [GEN] 2012-2015
SANTA FE 12 [MES] 2012-2015
SANTA FE 13 [HAC] 2012-2015
SANTA FE 13 [HMA] 2012-2015
SANTA FE 14 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2013-2017
SANTA FE 15 () [K1]
SANTA FE 15 [AUS] 2015 - b.p
SANTA FE 15 [CKD] 2015 - b.p
SANTA FE 15 [EUR] 2015 - b.p
SANTA FE 15 [GEN] 2015 - b.p
SANTA FE 15 [MES] 2015 - b.p
SANTA FE 16 (GEORGIA PLANT-CAN) [HAC] 2016 - b.p
SANTA FE 16 (GEORGIA PLANT-EUR) [EUR] 2016 - b.p
SANTA FE 16 (GEORGIA PLANT-USA) [HMA] 2016 - b.p
SANTA FE 16 [HMA] 2015 - b.p
SANTA FE 16 [MES] 2016 - b.p
SANTA FE 16 [HAC] 2016-2017
SANTA FE 16 [HMA] 2017 - b.p
SANTA FE 18 () [K1]
SANTA FE 18 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2018 - b.p
SANTA FE 18 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2018 - b.p
SANTA FE 18 [AUS] 2018 - b.p
SANTA FE 18 [EUR] 2018 - b.p
SANTA FE 18 [GEN] 2018 - b.p
SANTA FE 18 [MES] 2018 - b.p
SANTA FE 20 () [K1]
SANTAMO [GEN] 1998-2002
SANTAMO [MES] 1998-2002
SANTAMO 95 () [DOM]
SANTAMO 98 [EUR] 1998-2002
SANTRO 00 (INDIA PLANT-GEX) [GEN] 2000 - b.p
SANTRO 00 (INDIA PLANT-GEX) [MES] 2000 - b.p
SANTRO 06 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2006 - b.p
SANTRO 06 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2006-2014
SANTRO 99 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 1998 - b.p
SANTRO 99 (INDIA PLANT-MEXICO) [HMA] 2004 - b.p
SANTRO 99(INDIA PLANT-EUR) [EUR] 2003-2005
SCOUPE 90 [AUS] 1990-1995
SCOUPE 90 [CIS] 1990-1995
SCOUPE 90 [EUR] 1990-1995
SCOUPE 90 [GEN] 1990-1995
SCOUPE 90 [MES] 1990-1995
SCOUPE 90 [HAC] 1991-1994
SCOUPE 90 [HMA] 1991-1994
SOLARIS (RB) 2017 - b.p
SOLARIS 11 (RUSSIA PLANT-EUR) [EUR] 2011-2014
SOLARIS 11 (RUSSIA PLANT-EUR) [GEN] 2011-2014
SOLARIS 11 (RUSSIA PLANT-RUS) [EUR] 2010-2014
SOLARIS 11 (RUSSIA PLANT-RUS) [GEN] 2010-2014
SOLARIS 14 (RUSSIA PLANT-EUR) [EUR] 2014-2016
SOLARIS 14 (RUSSIA PLANT-EUR) [GEN] 2014-2016
SOLARIS 14 (RUSSIA PLANT-RUS) [EUR] 2014-2016
SOLARIS 14 (RUSSIA PLANT-RUS) [GEN] 2014-2016
SOLATI 14 () [K1]
SOLATI 14 () [K1]
SONATA (EF) 2001-2005
SONATA (JAPAN) [GEN] 2004 - b.p
SONATA (NF) 2005-2010
SONATA 02 (INDIA) [GEN] 2001 - b.p
SONATA 02 (RUSSIA) [CIS] 2004 - b.p
SONATA 02 (RUSSIA) [EUR] 2004 - b.p
SONATA 02 [AUS] 2002 - b.p
SONATA 02 [CIS] 2002 - b.p
SONATA 02 [EUR] 2002 - b.p
SONATA 02 [GEN] 2002 - b.p
SONATA 02 [MES] 2002 - b.p
SONATA 02 [HAC] 2002-2005
SONATA 02 [HMA] 2002-2005
SONATA 04 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2004-2008
SONATA 04 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2006-2006
SONATA 04 (ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2004-2008
SONATA 04 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2004-2008
SONATA 04 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2004 - b.p
SONATA 04 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2005 - b.p
SONATA 04 [AUS] 2004 - b.p
SONATA 04 [CIS] 2004 - b.p
SONATA 04 [EUR] 2004 - b.p
SONATA 04 [GEN] 2004 - b.p
SONATA 04 [MES] 2004 - b.p
SONATA 04 [HAC] 2004-2006
SONATA 04 .09 [EUR] 2006 - b.p
SONATA 04 .09 [GEN] 2006 - b.p
SONATA 06 (ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2006 - b.p
SONATA 06 (ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2006 - b.p
SONATA 06 [HAC] 2006 - b.p
SONATA 06 [HMA] 2006 - b.p
SONATA 08 [AUS] 2008 - b.p
SONATA 08 [EUR] 2008 - b.p
SONATA 08 [MES] 2008 - b.p
SONATA 08 [GEN] 2008-2013
SONATA 08(ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2008 - b.p
SONATA 08(ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2008 - b.p
SONATA 08(ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2008 - b.p
SONATA 09 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2009 - b.p
SONATA 10 [GEN] 2010-2014
SONATA 10 [MES] 2010-2014
SONATA 10(ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2010-2014
SONATA 10(ALABAMA PLANT-USA) [HAC] 2010-2014
SONATA 10(ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2010-2014
SONATA 11 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2012-2014
SONATA 14 [AUS] 2014-2017
SONATA 14 [EUR] 2014-2017
SONATA 14 [GEN] 2014-2017
SONATA 14 [MES] 2014-2017
SONATA 15 (ALABAMA PLANT-EUR) [EUR] 2014 - b.p
SONATA 15(ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2014-2017
SONATA 15(ALABAMA PLANT-USA) [HMA] 2014-2017
SONATA 17 () [K1]
SONATA 17 (ALABAMA PLANT - USA) [HMA] 2017 - b.p
SONATA 17 (ALABAMA PLANT-CAN) [HAC] 2017 - b.p
SONATA 17 (ALABAMA PLANT-EUR) [EUR] 2017 - b.p
SONATA 17 [AUS] 2017 - b.p
SONATA 17 [EUR] 2017 - b.p
SONATA 17 [GEN] 2017 - b.p
SONATA 17 [MES] 2017 - b.p
SONATA 19 () [K1]
SONATA [HAC] 1989-1993
SONATA 88 () [DOM]
SONATA 91 [AUS] 1989-1993
SONATA 91 [EUR] 1989-1993
SONATA 91 [GEN] 1989-1993
SONATA 91 [HAC] 1989-1993
SONATA 91 [HMA] 1989-1993
SONATA 91 [MES] 1989-1993
SONATA 94 [AUS] 1993-1998
SONATA 94 [EUR] 1994-1998
SONATA 94 [GEN] 1994-1998
SONATA 94 [MES] 1994-1998
SONATA 95 () [DOM]
SONATA 95 [HAC] 1994-1998
SONATA 95 [HMA] 1994-1998
SONATA 99 [AUS] 1999-2001
SONATA 99 [CIS] 1999-2001
SONATA 99 [EUR] 1999-2001
SONATA 99 [GEN] 1999-2001
SONATA 99 [HAC] 1999-2001
SONATA 99 [HMA] 1999-2001
SONATA 99 [MES] 1999-2001
SONATA EF 02 () [DOM]
SONATA EF 99 () [DOM]
SONATA HYBRID 11 [HAC] 2011-2014
SONATA HYBRID 11 [HMA] 2011-2015
SONATA HYBRID 11 [GEN] 2013-2015
SONATA HYBRID 16 () [K1]
SONATA HYBRID 16 [GEN] 2015-2017
SONATA HYBRID 16 [HAC] 2015-2017
SONATA HYBRID 16 [HMA] 2015-2017
SONATA HYBRID 17 () [K1]
SONATA HYBRID 17 [EUR] 2017 - b.p
SONATA HYBRID 17 [GEN] 2017 - b.p
SONATA HYBRID 17 [HAC] 2018 - b.p
SONATA HYBRID 17 [HMA] 2018 - b.p
SONATA HYBRID 17 [MES] 2018 - b.p
SONATA HYBRID 20 () [K1]
SONATA LF 14 () [K1]
SONATA NF 04: -SEP.2006 () [DOM]
SONATA NF 04: SEP. () [K1]
SONATA NF 08 () [K1]
SONATA YF 10 () [K1]
SONATA YF HYBRID 11 () [K1]
SONATA/I45 10 [EUR] 2010-2014
STAREX 02: -SEP.2006 () [DOM]
STAREX 04 () [K1]
STAREX 04: SEP. () [K1]
STAREX 97 () [DOM]
STELLAR 1.4/1.6 [EUR] 1987-1989
STELLAR 1.4/1.6 [GEN] 1987-1989
STELLAR 1.4/1.6 [HAC] 1987-1989
STELLAR 1.4/1.6 [MES] 1987-1989
STELLAR 1.8 [GEN] 1985-1989
STELLAR 1.8 [MES] 1985-1989
STELLAR 2.0 [EUR] 1985-1988
STELLAR 2.0 [GEN] 1985-1988
STELLAR 2.0 [HAC] 1985-1988
STELLAR 2.0 [MES] 1985-1988
SUPER AERO CITY 04EM [CIS] 2005 - b.p
SUPER AERO CITY 04EM [GEN] 2005 - b.p
SUPER AERO CITY 04EM [GEN] 2010-2013
SUPER AERO CITY 08EM [GEN] 2008 - b.p
SUPER AERO CITY 08EM [MES] 2008 - b.p
SUPER AERO CITY 08EM [GEN] 2010 - b.p
SUPER AEROCITY 08EM () [K1]
TB 02 (JAPAN) [GEN] 2002 - b.p
TB 06 (JAPAN) [GEN] 2006 - b.p
TERRACAN (INDIA) [GEN] 2002 - b.p
TERRACAN 00 () [DOM]
TERRACAN [AUS] 2001 - b.p
TERRACAN [CIS] 2001 - b.p
TERRACAN [EUR] 2001 - b.p
TERRACAN [GEN] 2001 - b.p
TERRACAN [MES] 2001 - b.p
TERRACAN 2001-2007
TIBURON 01 [AUS] 2001 - b.p
TIBURON 01 [HAC] 2001-2006
TIBURON 03 [HAC] 2003 - b.p
TIBURON 03 [HMA] 2003 - b.p
TIBURON 07 [AUS] 2007 - b.p
TIBURON 07 [HAC] 2007 - b.p
TIBURON 07 [HMA] 2007 - b.p
TIBURON 97 () [DOM]
TIBURON 97 [HAC] 1996-2001
TIBURON 97 [HMA] 1996-2001
TM 10 (TM) 2009-2015
TRAGO 06 4X2 06(4X2) () [DOM]
TRAGO 06 6X2 () [K1]
TRAGO 06 6X2: -FEB.2010 () [DOM]
TRAGO 06 6X2: MAR. () [K1]
TRAGO 06 6X4 () [K1]
TRAGO 06 6X4: -FEB.2010 () [DOM]
TRAGO 06 6X4: MAR. () [K1]
TRAGO 06 8X4,10X4 () [K1]
TRAGO 06 8X4,10X4: -FEB.2010 () [DOM]
TRAGO XCIENT 4X2 () [K1]
TRAGO XCIENT 6X2 () [K1]
TRAGO XCIENT 6X4 () [K1]
TRAGO XCIENT 8X4/10X4 () [K1]
TRAJET 04 [AUS] 2000 - b.p
TRAJET 04 [CIS] 2000 - b.p
TRAJET 04 [EUR] 2000 - b.p
TRAJET 04 [GEN] 2000 - b.p
TRAJET 04 [MES] 2000 - b.p
TRAJET 04 [AUS] 2004 - b.p
TRAJET 04 [EUR] 2004 - b.p
TRAJET 04 [GEN] 2004 - b.p
TRAJET 04 [MES] 2004 - b.p
TRAJET 2000-2006
TRAJET 2004-2008
TRAJET 99 (JAPAN) [GEN] 2000 - b.p
TRAJET XG 04: NOV. () [K1]
TRAJET XG 99: -OCT.2006 () [DOM]
TUCSON 04 (INDIA) [GEN] 2004 - b.p
TUCSON 04 (INDIA) [GEN] 2006 - b.p
TUCSON 04 (JAPAN) [GEN] 2004 - b.p
TUCSON 04 [AUS] 2004 - b.p
TUCSON 04 [CIS] 2004 - b.p
TUCSON 04 [CKD] 2004 - b.p
TUCSON 04 [EUR] 2004 - b.p
TUCSON 04 [GEN] 2004 - b.p
TUCSON 04 [HAC] 2004 - b.p
TUCSON 04 [HMA] 2004 - b.p
TUCSON 04 [MES] 2004 - b.p
TUCSON 04 [HAC] 2004-2006
TUCSON 04 .10 [HMA] 2006 - b.p
TUCSON 04 .10 [MES] 2006 - b.p
TUCSON 04 [EUR] 2006 - b.p
TUCSON 04 [GEN] 2006 - b.p
TUCSON 04: -OCT.2006 () [DOM]
TUCSON 04: NOV. () [K1]
TUCSON 10 [HAC] 2009-2013
TUCSON 10 [HAC] 2010-2013
TUCSON 10 [HMA] 2010-2013
TUCSON 12 FULL CELL 2014 - b.p
TUCSON 14 () [K1]
TUCSON 14 [HAC] 2013-2015
TUCSON 14 [HMA] 2013-2015
TUCSON 15 () [K1]
TUCSON 15 [AUS] 2015 - b.p
TUCSON 15 [CKD] 2015 - b.p
TUCSON 15 [EUR] 2015 - b.p
TUCSON 15 [GEN] 2015 - b.p
TUCSON 15 [HAC] 2015 - b.p
TUCSON 15 [HMA] 2015 - b.p
TUCSON 15 [MES] 2015 - b.p
TUCSON 15 [CKD] 2016 - b.p
TUCSON 15MY 2015 - b.p
TUCSON 16 (CZECH PLANT-AUS) [AUS] 2015 - b.p
TUCSON 16 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2015 - b.p
TUCSON 16 (CZECH PLANT-GEN) [GEN] 2016 - b.p
TUCSON 16 (CZECH PLANT-MES) [MES] 2015 - b.p
TUCSON 17 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2016 - b.p
TUCSON 18 () [K1]
TUCSON 18 (CZECH PLANT-EUR) [EUR] 2018 - b.p
TUCSON 18 [AUS] 2018 - b.p
TUCSON 18 [GEN] 2018 - b.p
TUCSON 2004-2010
TUCSON FUEL CELL 12 () [K1]
TUCSON FUEL CELL 12 [HAC] 2014-2017
TUCSON FUEL CELL 12 [HMA] 2014-2017
TUCSON IX 10 () [K1]
TUSCANI 07: -SEP.2006 () [DOM]
TUSCANI 07: SEP. () [K1]
UNIVERSE SPACE 06 () [K1]
UNIVERSE SPACE 06 [EUR] 2007 - b.p
UNIVERSE SPACE 06 [EUR] 2010 - b.p
UNIVERSE SPACE 06 [GEN] 2010 - b.p
UNIVERSE SPACE 06: -DEC.2009 () [DOM]
UNIVERSE SPACE 06: JAN. () [K1]
UNIVERSE SPACE LOW 19 () [K1]
UNIVERSE XPRESS 06 [EUR] 2010 - b.p
UNIVERSE XPRESS 06 [GEN] 2010 - b.p
UNIVERSE XPRESS 06 [MES] 2010-2016
UNIVERSE XPRESS 06(JAPAN) [GEN] 2010 - b.p
UNIVERSE XPRESS 06: -DEC.2009 () [DOM]
UNIVERSE XPRESS 06: JAN. () [K1]
UNIVERSE XPRESS HIGH 19 () [K1]
VELOSTER (GS) 2011-2017
VELOSTER 11 () [K1]
VELOSTER 11 [AUS] 2011-2014
VELOSTER 11 [EUR] 2011-2014
VELOSTER 11 [GEN] 2011-2014
VELOSTER 11 [MES] 2011-2014
VELOSTER 11 [HAC] 2011-2015
VELOSTER 11 [HMA] 2011-2015
VELOSTER 15 () [K1]
VELOSTER 15 [AUS] 2014-2017
VELOSTER 15 [EUR] 2014-2017
VELOSTER 15 [GEN] 2014-2017
VELOSTER 15 [MES] 2014-2017
VELOSTER 15 [HAC] 2015-2017
VELOSTER 15 [HMA] 2015-2017
VELOSTER 17 () [K1]
VELOSTER 17 [GEN] 2018 - b.p
VELOSTER 17 [HAC] 2018 - b.p
VELOSTER 17 [HMA] 2018 - b.p
VELOSTER 17 [MES] 2018 - b.p
VELOSTER N 18 () [K1]
VENUE 19 () [K1]
VERACRUZ (EN) 2006-2015
VERACRUZ 07 [HAC] 2007 - b.p
VERACRUZ 07 [HMA] 2007 - b.p
VERACRUZ 07 [GEN] 2007-2013
VERACRUZ 07 [MES] 2007-2013
VERACRUZ 07: -OCT.2006 () [DOM]
VERACRUZ 07: NOV. () [K1]
VERNA (MC) 2007-2012
VERNA (SB) 2014 - b.p
VERNA 00 () [DOM]
VERNA 06 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2006 - b.p
VERNA 06 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2006-2011
VERNA 06: -SEP.2006 () [DOM]
VERNA 06: SEP. () [K1]
VERNA 15 (INDIA PLANT-INDIA) [GEN] 2014-2017
VERNA HYBRID 06: -SEP.2006 () [DOM]
VERNA HYBRID 06: SEP. () [K1]
XCIENT 13 4X2 [GEN] 2013 - b.p
XCIENT 13 4X2 [EUR] 2013-2017
XCIENT 13 6X4 [MES] 2013-2016
XCIENT 13 6X4 [AUS] 2016 - b.p
XG 99 (JAPAN) [GEN] 1998 - b.p
XG/XG 350 99 [AUS] 1998 - b.p
XG/XG25/XG30/XG300 1998-2005
XG300/350 99 [HAC] 2001-2005
XG300/350 99 [HMA] 2001-2005
XG350 99 [HAC] 1998-2005